Zoznam nepravidelných nemeckých slovies (silné slovesá)

NeurčitokPrítomný časPréteritumPerfektumSlovenský význam
befehlenbefiehltbefahlhat befohlenrozkazovať
beginnenbeginntbegannhat begonnenzačať
beißenbeißtbisshat gebissenhrýzť
beschreibenbeschreibtbeschriebhat beschriebenopísať
bietenbietetbothat gebotennúkať
bindenbindetbandhat gebundenviazať
bleibenbleibtbliebist gebliebenzostať
brechenbrichtbrachhat gebrochenlámať
dürfendarfdurftehat gedurftsmieť
empfangenempfängtempfinghat empfangenprijať
empfehlenempfiehltempfahlhat empfohlenodporúčať
empfindenempfindetempfandhat empfundencítiť
erschreckenerschrickterschrakist erschrockenzľaknúť sa
erziehenerziehterzoghat erzogenvychovať
essenissthat gegessenjesť
fahrenfährtfuhrist gefahrencestovať
fallenfälltfielist gefallenpadať
fangenfängtfinghat gefangenchytať
fernsehensieht fernsah fernhat ferngesehendívať sa na televíziu
findenfindetfandhat gefundennájsť
fliegenfliegtflogist geflogenletieť
fliehenfliehtflohist geflohenuniknúť
fließenfließtfloßist geflossentiecť
frierenfriertfrorhat gefrorenmrznúť
gebengibtgabhat gegebendať
gefallengefälltgefielhat gefallenpáčiť sa
gehengehtgingist gegangenísť
gelingengelingtgelangist gelungenpodariť sa
genießengenießtgenosshat genossenvychutnávať
geschehengeschiehtgeschahist geschehenudiať sa
gewinnengewinntgewannhat gewonnenvyhrať
gießengießtgosshat gegossenliať
gleichengleichtglichhat geglichenrovnať sa
greifengreiftgriffhat gegriffenuchopiť
habenhathattehat gehabtmať
haltenhälthielthat gehaltendržať
hängenhängthinghat gehangenvisieť
heißenheißthießhat geheißenvolať sa; znamenať
helfenhilfthalfhat geholfenpomáhať
kommenkommtkamist gekommenprísť
könnenkannkonntehat gekonntmôcť
kriechenkriechtkrochist gekrochenplaziť sa
ladenlädtludhat geladennakladať; nabíjať
lassenlässtließhat gelassennechať
laufenläuftliefist gelaufenbežať
leidenleidetlitthat gelittentrpieť
leihenleihtliehhat geliehenpožičať
lesenliestlashat gelesenčítať
liegenliegtlaghat gelegenležať
lügenlügtloghat gelogenklamať
mögenmagmochtehat gemochtmať rád
müssenmussmusstehat gemusstmusieť
nehmennimmtnahmhat genommenvziať
pfeifenpfeiftpfiffhat gepfiffenpískať
ratenrätriethat geratenradiť
reißenreißtrisshat gerissentrhať
reitenreitetritthat gerittenjazdiť
riechenriechtrochhat gerochenvoňať
rufenruftriefhat gerufenvolať
scheinenscheintschienhat geschienenžiariť; zdať sa
schiebenschiebtschobhat geschobenposúvať
schießenschießtschosshat geschossenstrieľať
schlafenschläftschliefhat geschlafenspať
schlagenschlägtschlughat geschlagenbiť
schließenschließtschlosshat geschlossenzatvoriť
schneidenschneidetschnitthat geschnittenstrihať
schreibenschreibtschriebhat geschriebenpísať
schreienschreitschriehat geschrieenkričať
schreitenschreitetschrittist geschrittenkráčať
schweigenschweigtschwieghat geschwiegenmlčať
schwimmenschwimmtschwammist geschwommenplávať
sehensiehtsahhat gesehenvidieť
seinistwarist gewesenbyť
singensingtsanghat gesungenspievať
sinkensingtsankist gesunkenklesať
sitzensitztsaßhat gesessensedieť
sollensollsolltehat gesolltmať (povinnosť)
sprechensprichtsprachhat gesprochenhovoriť
springenspringtsprangist gesprungenskákať
stehenstehtstandhat gestandenstáť
stehlenstiehltstahlhat gestohlenkradnúť
steigensteigtstiegist gestiegenstúpať
sterbenstirbtstarbist gestorbenzomrieť
streitenstreitetstritthat gestrittenhádať sa
tragenträgttrughat getragenniesť
treffentriffttrafhat getroffenstretnúť
tretentritttratist getretenkopať; v(y)kročiť
trinkentrinkttrankhat getrunkenpiť
trügentrügttroghat getrogenpodvádzať
tuntuttathat getanrobiť
unterbrechenunterbrichtunterbrachhat unterbrochenprerušovať
unternehmenunternimmtunternahmhat unternommenpodniknúť
verbietenverbietetverbothat verbotenzakázať
verderbenverdirbtverdarbist verdorbenskaziť
vergessenvergisstvergaßhat vergessenzabudnúť
verlassenverlässtverließhat verlassenopustiť
verlierenverliertverlorhat verlorenstratiť
vermeidenvermeidetvermiedhat vermiedenvyhnúť sa
verzeihenverzeihtverziehhat verziehenodpustiť
wachsenwächstwuchsist gewachsenrásť
waschenwäschtwuschhat gewaschenprať
weichenwreichtwichhat gewichenvyhnúť sa
werbenwirbtwarbhat geworbenverbovať
werdenwirdwurdeist gewordenstať sa
werfenwirftwarfhat geworfenhádzať
wiegenwiegtwoghat gewogenvážiť
wissenweißwusstehat gewusstvedieť
wollenwillwolltehat gewolltchcieť
wringenwringtwranghat gewrungenžmýkať
ziehenziehtzogist gezogenťahať
zwingenzwingtzwanghat gezwungenprinútiť

Naučte sa nepravidelné slovesá v nemčine pomocou tohto zoznamu slovies

Hlavnou charakteristickou črtou silných slovies je zmena kmeňovej samohlásky. Ovplyvňuje Präsens, Präteritum a Partizip II.

Ak chcete v nemčine napredovať, je dôležité dobre ovládať silné slovesá. To si vyžaduje skutočnú prácu. Okrem toho, že budete vedieť časovanie, tak vám silné slovesá spestria nemeckú slovnú zásobu.

Nepravidelných slovies – alebo silných slovies – je mnoho. Môžete ich objaviť v našej lekcii vyhradenej pre silné slovesá v nemčine.

3 dôvody, prečo sa naučiť nepravidelné slovesá v nemčine

1. V nemčine sú tri pomocné slovesá nepravidelné.

Možno to nebude znieť ako dobrá správa, ale pomocné slovesá v nemčine sú nepravidelné. Slovesá sein, haben a werden sú silné slovesá. Pri rozprávaní v nemčine sa používajú veľmi často. Mali by ste sa ich preto naučiť naspamäť!

Slovesá sein a haben sa v nemčine používajú na vytvorenie Partizip II a werden sa používa pri rozprávaní v trpnom rode.

2. Modálne slovesá sú v nemeckom jazyku nepravidelné.

Pomocné slovesá sú v nemčine podstatné. Nie sú to však jediné dôležité slovesá. Veľmi dôležité sú aj modálne slovesá!

Modálne slovesá v nemčine sú: sollen, dürfen, müssen, wollen, mögen a können. Tieto slovesá sa veľmi často používajú v hovorenej alebo písanej nemčine. Je preto nevyhnutné ich dobre poznať. Tieto modálne slovesá možno použiť na vyjadrenie množstva situácií. Sú dôležité a ak chcete napredovať v nemčine, musíte sa dobre naučiť ich nepravidelné tvary. Bez dobrej znalosti modálnych slovies je takmer nemožné hovoriť po nemecky.

3. V tomto zozname nepravidelných slovies sa nachádzajú niektoré často používané slovesá v nemčine.

Okrem pomocných slovies a modálnych slovies sa v nemčine často používajú silné slovesá. Keď sa pomocou tohto zoznamu slovies naučíte silné slovesá, uľahčíte si štúdium nemeckej slovnej zásoby. Dobrou znalosťou tohto zoznamu nemeckých nepravidelných slovies si osvojíte množstvo dôležitých slovies v nemeckom jazyku.