Rendhagyó (erős) német igék listája

főnévi igenévJelen idő E/3.egyszerű múltaz ige 3. alakja (Partizip Perfekt)jelentés
befehlenbefiehltbefahlhat befohlenparancsol
beginnenbeginntbegannhat begonnenelkezd(ődik)
beißenbeißtbisshat gebissenharap
beschreibenbeschreibtbeschriebhat beschriebenleír
bietenbietetbothat gebotennyújt / kínál
bindenbindetbandhat gebunden(meg)köt
bleibenbleibtbliebist gebliebenmarad
brechenbrichtbrachhat gebrocheneltör valamit
dürfendarfdurftehat gedurftszabad (csinálni)
empfangenempfängtempfinghat empfangenfogad
empfehlenempfiehltempfahlhat empfohlenajánl
empfindenempfindetempfandhat empfundenérez / észlel vmit
erschreckenerschrickterschrakist erschrockenmegijed
erziehenerziehterzoghat erzogen(fel)nevel
essenissthat gegesseneszik
fahrenfährtfuhrist gefahrenvezet
fallenfälltfielist gefallenesik
fangenfängtfinghat gefangen(meg)fog / (el)kap
fernsehensieht fernsah fernhat ferngesehenTV-t néz
findenfindetfandhat gefundentalál
fliegenfliegtflogist geflogenrepül
fliehenfliehtflohist geflohenmenekül
fließenfließtfloßist geflossenfolyik
frierenfriertfrorhat gefrorenfázik / megfagy
gebengibtgabhat gegebenad
gefallengefälltgefielhat gefallentetszik
gehengehtgingist gegangenmegy
gelingengelingtgelangist gelungensikerül
genießengenießtgenosshat genossenélvez
geschehengeschiehtgeschahist geschehentörténik
gewinnengewinntgewannhat gewonnennyer
gießengießtgosshat gegossenönt / tölt
gleichengleichtglichhat geglichenhasonlít
greifengreiftgriffhat gegriffenmegragad / (meg)fog
habenhathattehat gehabtbirtokol vmit / van neki
haltenhälthielthat gehaltentart
hängenhängthinghat gehangenlóg / függ
heißenheißthießhat geheißenhívják vhogyan
helfenhilfthalfhat geholfensegít
kommenkommtkamist gekommenjön
könnenkannkonntehat gekonnttud (csinálni) / (csinál)hat
kriechenkriechtkrochist gekrochenmászik / kúszik
ladenlädtludhat geladenmeghív
lassenlässtließhat gelassenhagy
laufenläuftliefist gelaufenfut
leidenleidetlitthat gelittenszenved
leihenleihtliehhat geliehenkölcsönöz
lesenliestlashat gelesenolvas
liegenliegtlaghat gelegenfekszik
lügenlügtloghat gelogenhazudik
mögenmagmochtehat gemochtszeret (csinálni)
müssenmussmusstehat gemusstkell (csinálnia)
nehmennimmtnahmhat genommenfog / vesz
pfeifenpfeiftpfiffhat gepfiffenfütyül
ratenrätriethat geratentanácsol
reißenreißtrisshat gerissenszakít / széttép
reitenreitetritthat gerittenlovagol
riechenriechtrochhat gerochen(meg)szagol
rufenruftriefhat gerufenkiált / hív
scheinenscheintschienhat geschienensüt
schiebenschiebtschobhat geschobentol
schießenschießtschosshat geschossen
schlafenschläftschliefhat geschlafenelalszik
schlagenschlägtschlughat geschlagenüt / ver
schließenschließtschlosshat geschlossenzár
schneidenschneidetschnitthat geschnittenvág
schreibenschreibtschriebhat geschriebenír
schreienschreitschriehat geschrieenkiabál
schreitenschreitetschrittist geschrittenlép(ked)
schweigenschweigtschwieghat geschwiegenhallgat
schwimmenschwimmtschwammist geschwommenúszik
sehensiehtsahhat gesehenlát / néz
seinistwarist gewesenvan (=létige)
singensingtsanghat gesungenénekel
sinkensingtsankist gesunkensüllyed
sitzensitztsaßhat gesessenül
sollensollsolltehat gesolltkell (csinálni)
sprechensprichtsprachhat gesprochenbeszél
springenspringtsprangist gesprungenugrik
stehenstehtstandhat gestandenáll
stehlenstiehltstahlhat gestohlenlop
steigensteigtstiegist gestiegenemelkedik
sterbenstirbtstarbist gestorbenmeghal
streitenstreitetstritthat gestrittenveszekedik
tragenträgttrughat getragenhord / visel
treffentriffttrafhat getroffentalálkozik
tretentritttratist getretentapos / tipor
trinkentrinkttrankhat getrunkeniszik
trügentrügttroghat getrogenvisz / hord(oz)
tuntuttathat getancsinál / cselekszik
unterbrechenunterbrichtunterbrachhat unterbrochenfélbeszakít
unternehmenunternimmtunternahmhat unternommen(meg)tesz / vállalkozik
verbietenverbietetverbothat verbotenmegtilt / betilt
verderbenverdirbtverdarbist verdorbenelront
vergessenvergisstvergaßhat vergessenelfelejt
verlassenverlässtverließhat verlassenelhagy vkit/vmit
verlierenverliertverlorhat verlorenelveszít vmit/vkit
vermeidenvermeidetvermiedhat vermiedenelkerül
verzeihenverzeihtverziehhat verziehenmegbocsát
wachsenwächstwuchsist gewachsen
waschenwäschtwuschhat gewaschenmos
weichenwreichtwichhat gewichenpuha / lágy
werbenwirbtwarbhat geworbentoboroz
werdenwirdwurdeist gewordenlesz / keletkezik
werfenwirftwarfhat geworfendob / hajít
wiegenwiegtwoghat gewogennyom
wissenweißwusstehat gewussttud vmit / vmiről
wollenwillwolltehat gewolltakar
wringenwringtwranghat gewrungenkicsavarni
ziehenziehtzogist gezogenhúz
zwingenzwingtzwanghat gezwungenkényszerít

Sajátítsa el a német rendhagyó igéket ezzel a listával

Az erős igék fő jellemzője a tőhangváltás. Ez a Präsenst, a Präteritumot, és a Partizip II-t érinti.

Nyelvtudásunk fejlesztéséhez fontos, hogy tisztában legyünk az erős igékkel. Ez rendszeres és alapos munkát igényel. Amellett, hogy ismerni fogjuk a ragozásukat, az erős igék a szókincsünket is bővítik.

A rendhagyó – vagy erős – igék családokba rendeződnek, amelyeket az erős igékkel foglalkozó leckénkben ismerhet meg.

3 ok, amiért érdemes a rendhagyó igékkel foglalkozni

1. A német nyelv három segédigéje rendhagyó

Ez lehet, hogy rossz hír, de a német nyelv segédigéi rendhagyóak. A sein, haben és werden erős igék, és rendkívül gyakran fordulnak elő a németben. Érdemes tehát őket kívülről fújni!

A sein és haben igékkel képezzük a németben a Partizip II-t, a werden ige pedig szenvedő szerkezetekben használatos.

2. A német nyelv módbeli segédigéi rendhagyóak

A segédigék nélkülözhetetlenek a német nyelvtudáshoz, de nem ezek az egyedüli lényeges igék. A módbeli segédigék is nagyon fontosak!

A német módbeli segédigék a következők: sollen, dürfen, müssen, wollen, mögen és können. Ezek mind az írott, mind a beszélt nyelvben gyakran előfordulnak, ezért ismeretük rendkívül fontos. A módbeli segédigék számos helyzet leírására használhatóak. Kulcsfontosságúak, ezért rendhagyó alakjaikat is szükséges megtanulnunk, ha fejlődést szeretnénk mutatni. A módbeli segédigék megfelelő ismeretének hiányában szinte lehetetlen németül beszélni.

3. A német nyelv sok gyakran használt igéje a rendhagyó igék közül való

A segédigéken és a modális igéken kívül sok egyéb erős igét használunk gyakran a német nyelvben. Ezen lista segítségével könnyedén megtanulhatja az erős igéket és gazdagíthatja német szókincsét! A rendhagyó német igék ismeretével a nyelv számos fontos igéjét elsajátíthatjuk!