Lijst van onregelmatige Duitse werkwoorden (sterke werkwoorden)

infinitiefvoltooid tegenwoordige tijd 3e p.eonvoltooid verleden tijdvoltooid deelwoordNederlands
befehlenbefiehltbefahlhat befohlenbevelen
beginnenbeginntbegannhat begonnenbeginnen
beißenbeißtbisshat gebissenbijten
beschreibenbeschreibtbeschriebhat beschriebenbeschrijven
bietenbietetbothat gebotenbieden
bindenbindetbandhat gebundenbinden
bleibenbleibtbliebist gebliebenblijven
brechenbrichtbrachhat gebrochenbreken
dürfendarfdurftehat gedurftmogen
empfangenempfängtempfinghat empfangenontvangen
empfehlenempfiehltempfahlhat empfohlenaanbevelen
empfindenempfindetempfandhat empfunden(ge)voelen
erschreckenerschrickterschrakist erschrockenschrikken
erziehenerziehterzoghat erzogenopvoeden
essenissthat gegesseneten
fahrenfährtfuhrist gefahrenrijden
fallenfälltfielist gefallenvallen
fangenfängtfinghat gefangenvangen
fernsehensieht fernsah fernhat ferngesehennaar de televisie kijken
findenfindetfandhat gefundengeraken
fliegenfliegtflogist geflogenvliegen
fliehenfliehtflohist geflohenvluchten
fließenfließtfloßist geflossenvloeien
frierenfriertfrorhat gefrorenhet koud hebben
gebengibtgabhat gegebengeven
gefallengefälltgefielhat gefallenbevallen
gehengehtgingist gegangengaan
gelingengelingtgelangist gelungen(ge)lukken
genießengenießtgenosshat genossengenieten (van)
geschehengeschiehtgeschahist geschehengebeuren
gewinnengewinntgewannhat gewonnenwinnen
gießengießtgosshat gegossengieten
gleichengleichtglichhat geglichenlijken op
greifengreiftgriffhat gegriffengrijpen / vatten
habenhathattehat gehabthebben
haltenhälthielthat gehaltenstoppen
hängenhängthinghat gehangenhangen
heißenheißthießhat geheißenheten
helfenhilfthalfhat geholfenhelpen
kommenkommtkamist gekommenkomen
könnenkannkonntehat gekonntkunnen
kriechenkriechtkrochist gekrochenkruipen
ladenlädtludhat geladenladen
lassenlässtließhat gelassenlaten
laufenläuftliefist gelaufenlopen
leidenleidetlitthat gelittenlijden
leihenleihtliehhat geliehenlenen
lesenliestlashat gelesenlezen
liegenliegtlaghat gelegenliggen
lügenlügtloghat gelogenliegen
mögenmagmochtehat gemochtmogen
müssenmussmusstehat gemusstmoeten
nehmennimmtnahmhat genommennemen
pfeifenpfeiftpfiffhat gepfiffenfluiten
ratenrätriethat geratenraden
reißenreißtrisshat gerissenscheuren / trekken
reitenreitetritthat gerittenrijden
riechenriechtrochhat gerochenruiken
rufenruftriefhat gerufenroepen
scheinenscheintschienhat geschienenschijnen / blinken
schiebenschiebtschobhat geschoben(voort)duwen
schießenschießtschosshat geschossenschieten
schlafenschläftschliefhat geschlafenslapen
schlagenschlägtschlughat geschlagenverslaan
schließenschließtschlosshat geschlossensluiten
schneidenschneidetschnitthat geschnittensnijden
schreibenschreibtschriebhat geschriebenschrijven
schreienschreitschriehat geschrieenschreeuwen
schreitenschreitetschrittist geschrittenstappen
schweigenschweigtschwieghat geschwiegenzwijgen
schwimmenschwimmtschwammist geschwommenzwemmen
sehensiehtsahhat gesehenzien
seinistwarist gewesenzijn
singensingtsanghat gesungenzingen
sinkensingtsankist gesunkenzinken
sitzensitztsaßhat gesessenzitten
sollensollsolltehat gesolltmoeten
sprechensprichtsprachhat gesprochenspreken
springenspringtsprangist gesprungenspringen
stehenstehtstandhat gestandenstaan
stehlenstiehltstahlhat gestohlenstelen
steigensteigtstiegist gestiegenstijgen
sterbenstirbtstarbist gestorbensterven
streitenstreitetstritthat gestrittenkibbelen
tragenträgttrughat getragendragen
treffentriffttrafhat getroffenontmoeten
tretentritttratist getretenstappen
trinkentrinkttrankhat getrunkendrinken
trügentrügttroghat getrogenbedriegen
tuntuttathat getandoen
unterbrechenunterbrichtunterbrachhat unterbrochenonderbreken
unternehmenunternimmtunternahmhat unternommenondernemen
verbietenverbietetverbothat verbotenverbieden
verderbenverdirbtverdarbist verdorbenbederven
vergessenvergisstvergaßhat vergessenvergeten
verlassenverlässtverließhat verlassenverlaten
verlierenverliertverlorhat verlorenverliezen
vermeidenvermeidetvermiedhat vermiedenvermijden
verzeihenverzeihtverziehhat verziehenvergeven
wachsenwächstwuchsist gewachsengroeien
waschenwäschtwuschhat gewaschenwassen
weichenwreichtwichhat gewichenweken
werbenwirbtwarbhat geworbenadverteren
werdenwirdwurdeist gewordenworden
werfenwirftwarfhat geworfengooien
wiegenwiegtwoghat gewogenwiegen / schommelen
wissenweißwusstehat gewusstweten
wollenwillwolltehat gewolltwillen
wringenwringtwranghat gewrungen(uit)wringen
ziehenziehtzogist gezogentrekken
zwingenzwingtzwanghat gezwungendwingen

Leer onregelmatige Werkwoorden in het Duits met deze lijst van werkwoorden

De hoofdkarakteristieken van sterke werkwoorden is een verandering in de klinker van de stam. Het beïnvloedt de Präsens, de Präteritum en de Partizip II.

Het is belangrijk om bekend te zijn met sterke werkwoorden om beter te worden in Duits. Dit vereist regelmatig en serieus werk. In aanvulling op het kennen van de vervoeging, verrijken sterke werkwoorden ook je Duitse vocabulair.

Er zijn families van onregelmatige werkwoorden – of sterke werkwoorden – die je kunt ontdekken in onze les over sterke werkwoorden in het Duits.

3 redenen om onregelmatige werkwoorden in het Duits te leren

1. De drie hulpwerkwoorden van de Duitse taal zijn onregelmatige werkwoorden

Dit kan slecht nieuws zijn, maar de hulpwerkwoorden van de Duitse taal zijn onregelmatig. De werkwoorden sein, haben en werden zijn sterke werkwoorden. Ze worden vaak gebruikt in het Duits. Daarom kun je ze het beste uit je hoofd leren!

De werkwoorden sein en haben worden gebruikt om de Partizip II in het Duits te vormen en werden is handig voor de lijdende vorm.

2. Modale werkwoorden in de Duitse taal zijn onregelmatige werkwoorden

Hulpwerkwoorden zijn essentieel om Duits te kunnen spreken. Het zijn niet de enige essentiële werkwoorden. Modale werkwoorden zijn ook erg belangrijk!

De modale werkwoorden in het Duits zijn: sollen, dürfen, wollen, mögen en können. Deze werkwoorden worden vaak gebruikt om Duits te spreken of schrijven. Het is daarom essentieel om ze goed te kennen. Deze modale werkwoorden kunnen gebruik worden om een groot aantal situaties uit te drukken. Ze zijn essentieel en je moet de onregelmatige vormen goed leren om beter te worden in Duits. Zonder goede kennis van de modale werkwoorden is het bijna onmogelijk om Duits te spreken.

3. Sommige werkwoorden die vaak gebruikt worden in het Duits komen van de lijst van onregelmatige werkwoorden

In aanvulling op hulpwerkwoorden en modale werkwoorden zijn veel werkwoorden die vaak gebruikt worden in het Duits sterk. Sterke werkwoorden leren met behulp van deze lijst maakt het gemakkelijk om Duitse woordenschat te leren. Goede kennis van de lijst van onregelmatige werkwoorden in het Duits stelt je in staat om een breed bereik van belangrijke werkwoorden in de Duitse taal te beheersen.