Seznam nepravidelných německých sloves (silných sloves)

Infinitiv3. osobaPréteritumPerfektumPřeklad
befehlenbefiehltbefahlhat befohlenporoučet
beginnenbeginntbegannhat begonnenzačínat
beißenbeißtbisshat gebissenkousat, svědit
beschreibenbeschreibtbeschriebhat beschriebenpopisovat
bietenbietetbothat gebotennabízet
bindenbindetbandhat gebundenvázat
bleibenbleibtbliebist gebliebenzůstat
brechenbrichtbrachhat gebrochenlámat
dürfendarfdurftehat gedurftsmět
empfangenempfängtempfinghat empfangenpřijímat
empfehlenempfiehltempfahlhat empfohlendoporučit
empfindenempfindetempfandhat empfundenpociťovat
erschreckenerschrickterschrakist erschrockenvyděsit
erziehenerziehterzoghat erzogenvychovávat
essenissthat gegessenjíst
fahrenfährtfuhrist gefahrenjet
fallenfälltfielist gefallenpadat
fangenfängtfinghat gefangenchytat
fernsehensieht fernsah fernhat ferngesehendívat se na televizi
findenfindetfandhat gefundennajít
fliegenfliegtflogist geflogenlétat
fliehenfliehtflohist geflohenprchat
fließenfließtfloßist geflossentéci
frierenfriertfrorhat gefrorenmrznout
gebengibtgabhat gegebendávat
gefallengefälltgefielhat gefallenlíbit se
gehengehtgingist gegangenjít
gelingengelingtgelangist gelungendařit se
genießengenießtgenosshat genossenpožívat
geschehengeschiehtgeschahist geschehendít se
gewinnengewinntgewannhat gewonnenvyhrát
gießengießtgosshat gegossenzalévat
gleichengleichtglichhat geglichenrovnat se
greifengreiftgriffhat gegriffenuchopit
habenhathattehat gehabtmít
haltenhälthielthat gehaltendržet
hängenhängthinghat gehangenviset
heißenheißthießhat geheißenjmenovat se
helfenhilfthalfhat geholfenpomáhat
kommenkommtkamist gekommenpřicházet
könnenkannkonntehat gekonntmoci
kriechenkriechtkrochist gekrochenplazit se
ladenlädtludhat geladennakládat
lassenlässtließhat gelassennechat
laufenläuftliefist gelaufenběžet
leidenleidetlitthat gelittentrpět
leihenleihtliehhat geliehenpůjčit
lesenliestlashat gelesenčíst
liegenliegtlaghat gelegenležet
lügenlügtloghat gelogenlhát
mögenmagmochtehat gemochtmít rád
müssenmussmusstehat gemusstmuset
nehmennimmtnahmhat genommenvzít
pfeifenpfeiftpfiffhat gepfiffenpískat
ratenrätriethat geratenradit
reißenreißtrisshat gerissentrhat se
reitenreitetritthat gerittenjezdit
riechenriechtrochhat gerochencítit (smysl)
rufenruftriefhat gerufenzavolat
scheinenscheintschienhat geschienenzářit
schiebenschiebtschobhat geschobenposunovat
schießenschießtschosshat geschossenstřílet
schlafenschläftschliefhat geschlafenspát
schlagenschlägtschlughat geschlagenudeřit
schließenschließtschlosshat geschlossenzavírat
schneidenschneidetschnitthat geschnittenřezat
schreibenschreibtschriebhat geschriebenpsát
schreienschreitschriehat geschrieenkřičet
schreitenschreitetschrittist geschrittenkráčet
schweigenschweigtschwieghat geschwiegenmlčet
schwimmenschwimmtschwammist geschwommenplavat
sehensiehtsahhat gesehenvidět
seinistwarist gewesenbýt
singensingtsanghat gesungenzpívat
sinkensingtsankist gesunkenklesat
sitzensitztsaßhat gesessensedět
sollensollsolltehat gesolltmít povinnost
sprechensprichtsprachhat gesprochenmluvit
springenspringtsprangist gesprungenskákat
stehenstehtstandhat gestandenstát
stehlenstiehltstahlhat gestohlenkrást
steigensteigtstiegist gestiegenvzrůstat, nastupovat
sterbenstirbtstarbist gestorbenzemřít
streitenstreitetstritthat gestrittenhádat se
tragenträgttrughat getragennosit
treffentriffttrafhat getroffenpotkat
tretentritttratist getretenšlapat, kráčet
trinkentrinkttrankhat getrunkenpít
trügentrügttroghat getrogenšálit / klamat
tuntuttathat getandělat, činit
unterbrechenunterbrichtunterbrachhat unterbrochenpřerušit
unternehmenunternimmtunternahmhat unternommenpodniknout
verbietenverbietetverbothat verbotenzakázat
verderbenverdirbtverdarbist verdorbenzkazit se
vergessenvergisstvergaßhat vergessenzapomenout
verlassenverlässtverließhat verlassenopustit
verlierenverliertverlorhat verlorenztrácet
vermeidenvermeidetvermiedhat vermiedenvyhýbat se
verzeihenverzeihtverziehhat verziehenodpustit
wachsenwächstwuchsist gewachsenrůst
waschenwäschtwuschhat gewaschenumývat
weichenwreichtwichhat gewichenustoupit
werbenwirbtwarbhat geworbenzískávat
werdenwirdwurdeist gewordenstát se
werfenwirftwarfhat geworfenházet
wiegenwiegtwoghat gewogenvážit
wissenweißwusstehat gewusstvědět
wollenwillwolltehat gewolltchtít
wringenwringtwranghat gewrungenždímat
ziehenziehtzogist gezogentahat
zwingenzwingtzwanghat gezwungennutit

Naučte se nepravidelná slovesa v němčině s tímto seznamem sloves (silná slovesa)

Hlavní charakteristikou silných sloves je změna kmenové samohlásky. Týká se to tvarů Präsens, Präteritum a Partizip II.

Pro zlepšení němčiny je důležité se naučit silná slovesa. Toho dosáhnete pravidelným a soustředěným učením. Kromě znalosti časování si i rozšíříte slovní zásobu v němčině.

Existují rodiny nepravidelných sloves – neboli silných sloves – můžete se s nimi seznámit v naší lekci věnované silným slovesům v němčině.

3 důvody, proč se učit nepravidelná slovesa v němčině

1. Tři pomocná slovesa v němčině jsou nepravidelná slovesa

Možná je to špatná zpráva, ale pomocná slovesa v němčině jsou nepravidelná. Slovesa sein, haben a werden jsou silná slovesa. V němčině se používají velmi často. Proto byste je měli učit zpaměti!

Slovesa sein a haben se v němčině používají k tvoření Partizip II a sloveso werden je užitečné pro trpný rod.

2. Modální slovesa jsou v němčině nepravidelná slovesa

Pomocná slovesa jsou pro mluvení v němčině nezbytná. Nejsou však jedinými podstatnými slovesy. Modální slovesa jsou také velmi důležitá!

Modální slovesa v němčině jsou: sollen, dürfen, müssen, wollen, mögen a können. Tato slovesa se velmi často používají při mluvení nebo v psaném projevu. Je proto nezbytné je dobře znát. Tato modální slovesa lze použít k vyjádření mnoha situací. Jsou nezbytná, pokud chcete v němčině dosáhnout pokroku. Bez dobré znalosti modálních sloves je téměř nemožné se německy domluvit.

3. Některá slovesa často používaná v němčině jsou slovesa ze seznamu nepravidelných sloves

Kromě pomocných a modálních sloves jsou v němčině používaná i hojně slovesa silná. Pokud se budete učit silná slovesa pomocí seznamu sloves, tak si tak usnadníte učení Učení se silným slovesům pomocí tohoto seznamu sloves usnadňuje učení se němčiny. Pokud tuto problematiku nepravidelných sloves v němčině ovládnete, pomůže vám to zlepšit se.