Lista niemieckich czasowników nieregularnych (czasowników mocnych)

BezokolicznikCzas teraźniejszy 3 os.Forma Imperfekt 3 os.Imiesłów Partizip IIZnaczenie
befehlenbefiehltbefahlhat befohlenrozkazywać
beginnenbeginntbegannhat begonnenzaczynać
beißenbeißtbisshat gebissengryźć
beschreibenbeschreibtbeschriebhat beschriebenopisywać
bietenbietetbothat gebotenoferować
bindenbindetbandhat gebundenwiązać
bleibenbleibtbliebist gebliebenpozostawać
brechenbrichtbrachhat gebrochenłamać
dürfendarfdurftehat gedurftmóc / mieć pozwolenie
empfangenempfängtempfinghat empfangenprzyjąć
empfehlenempfiehltempfahlhat empfohlenpolecać
empfindenempfindetempfandhat empfundenodczuwać / doznać
erschreckenerschrickterschrakist erschrockenwystraszyć się
erziehenerziehterzoghat erzogenwychowywać
essenissthat gegessenjeść
fahrenfährtfuhrist gefahrenjechać / zawozić
fallenfälltfielist gefallenupadać
fangenfängtfinghat gefangenłapać
fernsehensieht fernsah fernhat ferngesehenoglądać telewizję
findenfindetfandhat gefundenznajdować
fliegenfliegtflogist geflogenlatać
fliehenfliehtflohist geflohenuciekać
fließenfließtfloßist geflossenpłynąć
frierenfriertfrorhat gefrorenmarznąć
gebengibtgabhat gegebendawać
gefallengefälltgefielhat gefallenpodobać się komuś
gehengehtgingist gegangeniść
gelingengelingtgelangist gelungenudawać się
genießengenießtgenosshat genossenrozkoszywać się
geschehengeschiehtgeschahist geschehenwydarzać się
gewinnengewinntgewannhat gewonnenwygrywać
gießengießtgosshat gegossenpodlewać
gleichengleichtglichhat geglichenbyć podobnym
greifengreiftgriffhat gegriffenchwytać
habenhathattehat gehabtmieć
haltenhälthielthat gehaltentrzymać
hängenhängthinghat gehangenwisieć
heißenheißthießhat geheißennazywać się
helfenhilfthalfhat geholfenpomagać
kommenkommtkamist gekommenprzychodzić
könnenkannkonntehat gekonntmóc, umieć
kriechenkriechtkrochist gekrochenpełzać
ladenlädtludhat geladenładować
lassenlässtließhat gelassenkazać / zostawiać
laufenläuftliefist gelaufenbiec
leidenleidetlitthat gelittencierpieć
leihenleihtliehhat geliehenpożyczać
lesenliestlashat gelesenczytać
liegenliegtlaghat gelegenleżeć
lügenlügtloghat gelogenkłamać
mögenmagmochtehat gemochtlubić
müssenmussmusstehat gemusstmusieć
nehmennimmtnahmhat genommenbrać
pfeifenpfeiftpfiffhat gepfiffengwizdać
ratenrätriethat geratenradzić
reißenreißtrisshat gerissenrozrywać
reitenreitetritthat gerittenjeździć konno
riechenriechtrochhat gerochenpachnieć
rufenruftriefhat gerufenwołać
scheinenscheintschienhat geschienenświecić
schiebenschiebtschobhat geschobenprzesuwać
schießenschießtschosshat geschossenstrzelać
schlafenschläftschliefhat geschlafenspać
schlagenschlägtschlughat geschlagenbić
schließenschließtschlosshat geschlossenzamykać
schneidenschneidetschnitthat geschnittenkroić / ciąć
schreibenschreibtschriebhat geschriebenpisać
schreienschreitschriehat geschrieenkrzyczeć
schreitenschreitetschrittist geschrittenkroczyć
schweigenschweigtschwieghat geschwiegenmilczeć
schwimmenschwimmtschwammist geschwommenpływać
sehensiehtsahhat gesehenwidzieć
seinistwarist gewesenbyć
singensingtsanghat gesungenśpiewać
sinkensingtsankist gesunkentonąć
sitzensitztsaßhat gesessensiedzieć
sollensollsolltehat gesolltmieć powinność
sprechensprichtsprachhat gesprochenmówić / rozmawiać
springenspringtsprangist gesprungenskakać
stehenstehtstandhat gestandenstać
stehlenstiehltstahlhat gestohlenkraść
steigensteigtstiegist gestiegenwchodzić / wspinać się
sterbenstirbtstarbist gestorbenumierać
streitenstreitetstritthat gestrittenkłócić się
tragenträgttrughat getragennosić
treffentriffttrafhat getroffenspotykać
tretentritttratist getretenpodejść / nadepnąć
trinkentrinkttrankhat getrunkenpić
trügentrügttroghat getrogenzwodzić
tuntuttathat getanrobić / czynić
unterbrechenunterbrichtunterbrachhat unterbrochenprzerywać
unternehmenunternimmtunternahmhat unternommenpodejmować
verbietenverbietetverbothat verbotenzabraniać
verderbenverdirbtverdarbist verdorbenpsuć / gnić
vergessenvergisstvergaßhat vergessenzapominać
verlassenverlässtverließhat verlassenporzucić
verlierenverliertverlorhat verlorengubić / tracić
vermeidenvermeidetvermiedhat vermiedenunikać
verzeihenverzeihtverziehhat verziehenwybaczać
wachsenwächstwuchsist gewachsenrosnąć
waschenwäschtwuschhat gewaschenmyć / prać
weichenwreichtwichhat gewichenustępować
werbenwirbtwarbhat geworbenwerbować / reklamować
werdenwirdwurdeist gewordenstać się / zostać
werfenwirftwarfhat geworfenrzucać
wiegenwiegtwoghat gewogenważyć
wissenweißwusstehat gewusstwiedzieć
wollenwillwolltehat gewolltchcieć
wringenwringtwranghat gewrungenwyżymać
ziehenziehtzogist gezogenciągnąć
zwingenzwingtzwanghat gezwungenzmuszać

Naucz się niemieckich czasowników nieregularnych za pomocą tej listy czasowników

Główną cechą czasowników mocnych jest zmiana w samogłosce rdzeniowej. Dotyczy to Präsens, Präteritum i Partizip II.

Znajomość mocnych czasowników jest bardzo ważna dla postępów w nauce języka niemieckiego. Wymaga to regularnej i poważnej pracy. Oprócz znajomości koniugacji, mocne czasowniki wzbogacają również Twoje niemieckie słownictwo.

Istnieją grupy czasowników nieregularnych – lub czasowników mocnych – możesz je poznać w naszej lekcji poświęconej niemieckimi czasownikami mocnymi.

3 powody, dla których warto uczyć się niemieckich czasowników nieregularnych

1. Trzy czasowniki posiłkowe w języku niemieckim są czasownikami nieregularnymi

To może być zła wiadomość, ale niemieckie czasowniki posiłkowe są nieregularne. Czasowniki sein, haben i werden są mocnymi czasownikami. Są one bardzo często używane w języku niemieckim. Dlatego warto nauczyć się ich na pamięć!

Czasowniki sein i haben są używane do tworzenia Partizip II w języku niemieckim, a werden jest przydatne do mówienia w stronie biernej.

2. Czasowniki modalne w języku niemieckim są czasownikami nieregularnymi

Czasowniki posiłkowe są niezbędne do posługiwania się językiem niemieckim. Nie są one jedynymi niezbędnymi czasownikami. Czasowniki modalne są również bardzo ważne!

Do niemieckich czasowników modalnych należą: sollen, dürfen, müssen, wollen, mögen i können. Czasowniki te są bardzo często używane w mowie i piśmie w języku niemieckim. Dlatego konieczna jest ich dobra znajomość. Te czasowniki modalne mogą być użyte do wyrażenia wielu sytuacji. Są one niezbędne i musisz dobrze nauczyć się ich nieregularnych form, aby móc robić postępy w nauce języka niemieckiego. Bez dobrej znajomości czasowników modalnych, mówienie po niemiecku jest prawie niemożliwe.

3. Niektóre czasowniki często używane w języku niemieckim są czasownikami z listy czasowników nieregularnych

Oprócz czasowników posiłkowych i modalnych, wiele czasowników często używanych w języku niemieckim to czasowniki mocne. Nauka czasowników mocnych z pomocą tej listy ułatwia naukę niemieckiego słownictwa. Dobra znajomość niemieckich czasowników nieregularnych pozwoli Ci na opanowanie wielu ważnych czasowników.